Shalom teambibelskola

(For English, scroll further down)

På Shalom teambibelskola jobbar man två dagar i veckan med bibelkunskap där man får fördjupa sin förståelse om bibeln sin tro och genom undervisning samtal och. Resterande av veckan ägnas åt att arbeta praktiskt och utvecklas inom sin teamprofil.

Under året åker även teambibelskolan på en skidresa till Shaloms egna lägergård: Björnen, i närheten av Vemdalen. Det görs också en, till två, utlandsresor; aktuella resmål är Estland, Tyskland eller Grekland.

I de teoretiska ämnena ingår bibelundervisning, ledarskap, lärljungaskap, kyrkohistoria, evangelisation, missionskunskap, apologetik m.m.

Våra nuvarande teamprofiler är:

BÅTTEAM                                                                                                                             
Båtteamet är för dig som vill ingå i besättningen ombord på Missionsbåten Shalom. Med båten görs utfärder med skolklasser, konfirmandgrupper, konferenser och församlingar. Som båtteamare får man agera värd, anordna aktiviteter och tävlingar för grupper ombord, arbeta praktiskt med båten och naturligtvis lära sig segla. Dessutom har man möjlighet att läsa navigation för att få förarbevis.

FÄLTTEAM                                                                                                                                          Har du en önskan att hjälpa ungdomar? Fältteamet passar den som har ett hjärta för mer problematiska ungdomar. I detta team får man chansen att knyta an till ungdomar utanför kyrkan, genom att exempelvis nattvandra, hjälpa till på fritidsgårdar och i skolan och andra sociala projekt; så som i garageverksamhet, tjejgrupper, idrottsaktiviteter. Teamet leds av erfarna ’fältare’ som stöttar och hjälper till i teamets olika sociala arbeten. Teamet gör även studiebesök hos polisen och sociala myndigheter.

KREATIVT TEAM                                                                                                                                    Gillar du dans, musik, drama och media? Vill du utvecklas inom ditt intresse och få verktyg för hur du kan använda det kreativa i tillbedjan och evangelisation? I det här teamet får man både teoretisk och praktisk undervisning av professionellt utbildade lärare. I teamet tittar man på det kreativa ur ett bibliskt perspektiv och lär sig olika tekniker i kreativa uttryck. Teamet jobbar utifrån ens personliga nivå. Teamet besöker olika församlingar och skolor där vi uppträder, inspirerar och håller i workshops. Exempel på tidigare projekt är: julmusikal, tv-program för barn och ”dans-reachout”.

På teambibelskolan kan du fördjupa dig inom olika dansstilar; street, jazz och modern samt lära dig mer om dansens grunder i Bibeln.
Vi kan även forma andra team utifrån dina gåvor och intressen.
Här kan du se våra lärare Ullis och Matilda , tillsammans med vänner , dansa på ett av bryggmötena i Oskarshamn. 

 

PRAKTISK INFORMATION
Utbildningen genomförs som en folkhögskolekurs på heltid i ett samarbete mellan Mariannelunds folkhögskola och Shalom Mission. Eftersom utbildningen sker på folkhögskolenivå har du möjlighet att söka CSN-bidrag.

Boende
Många av eleverna bor på Villa Shalom, vackert beläget vid Östersjön med gångavstånd till centrum. För elever som har praktikplats på annan ort ordnas lokalt boende.

Kostnader
Kostnaderna för kursen inklusive mat och boende är 2700 kr/månad. Vid utlandsresan och skidresan tillkommer kostnader. Eftersom utbildningen sker på folkhögskolenivå har du möjlighet att söka CSN-bidrag.

Kursstart: 25/8-2020
Terminsavslutning: 18/12 2020
Vårterminen startar: 11/1 2021
Skolavslutning: 4/6 2021

Ansökan och kontaktinformation
Ansökningshandlingar kan du ladda ner från webbplatsen. Du är välkommen att mejla eller ringa om du har frågor, kontakta oss på jan.wahlstrom@shalommission.se , 070-287 08 29 eller matilda.borgemo@shalommission.se , 070-468 94 16 alt. exp. 0491-770 99.

______________________________________________________________

ENGLISH
At Shalom’s team bible school one will study theology two days a week, to get a deeper understanding about the bible and faith, through classes and conversations. The rest of the time one will work practically and develop one’s skills within the chosen team profile.
A skiitrip to Shaloms own camp facility: Björnen, located near Vemdalen (in the north of Sweden) will be offered during the year. There will also be one or two trips abroad, either to Estonia, Germany or Greece.
The theological studies include: bible teaching, leadership training, discipleship, church history, evangelisation, missions, apologetic, among other things.
Our current team profiles are:

BOAT TEAM
The boat team is the option for you if you would like to work as a part of the crew on the Missionboat Shalom. This team goes on trips with the boat with school classes, confirmands groups, conferences and congregations. As a member of the boat team one will get to host, arrange activities, and arrange competitions for the groups onboard, work practically on the boat and, of course, learn how to sail. There is also an option to study navigation to write the test to receive a boat license.

FIELD TEAM
Do you have a passion for youths? This team is suitable for the person who has a heart for trouble youths. In this team one will get the chance to connect with teenagers and young people outside of church, such as walking the streets at night and arrange social projects. Social projects such as the mechanic workshop, girl groups, sports activities where the youths get the opportunity to participate This team is led by experienced ‘fielders’ who will support you with the social work throughout the year. You will also get to visit the police and social authorities.

CREATIV TEAM
Do you like dance, music, drama, and media? Would you like to develop within your interests and find ways to use your creative gifts in worship and evangelisation? In this team one will receive both theoretical and practical teaching by professionally trained teachers. The team view creative expressions from a biblical perspective and teaches different techniques in the different art expressions. The teaching is based on one’s personal level. The team will visit different congregations and schools to perform, inspire and arrange workshops. Examples of former projects are Christmas musicals, tv-shows for children, and “dance-reach out”

CONGREGATION TEAM

We may also create teams depending on your specific gifts and wishes.

PRATICAL INFORMATION
The bible school is a fulltime cours in co-operation between Mariannelunds folkhögskola and Shalom Mission. Since the course is a folkhögskolekurs one has the opportunity to apply for CSN if one is a Swedish citizen.

Living accommodations
Many of the students live at ‘Villa Shalom’, which is Villa, beautifully situated by the Baltic sea with walking distance to the city centre. The students who has internship in other cities will have local accommodation in that city.
Costs
The costs for the bible school including food and living accommodations is 2700 SEK/month. When traveling abroad and on the skiing trip there will be additional costs.

Start date: 24/8 – 2020

Application and contact information
You can download our application forms XX from the website. You are welcome to mail or call if you have any questions. You’ll reach us on: på jan.wahlstrom@shalommission.se , 070-287 08 29 or matilda.borgemo@shalommission.se , 070-468 94 16 alt.                     exp. 0491-770 99.